Συχνές ερωτήσεις

Με ποιους τρόπους διεξάγονται τα μαθήματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.;

Στα Προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου, υπάρχουν κάποια που διεξάγονται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση) και κάποια που διεξάγονται διά ζώσης. Σε κάποια Προγράμματα ενδέχεται να αξιοποιείται τόσο η διά ζώσης, όσο και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Όλα τα Προγράμματα υποστηρίζονται από εκπαιδευτές, οι οποίοι είναι είτε Καθηγητές του Παντείου Πανεπιστημίου είτε εξειδικευμένοι επιστήμονες στον τομέα τους. Επίσης, σε όλα τα Προγράμματα ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Καθηγητής είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Παντείου Πανεπιστημίου.


Η εκπαίδευση περιλαμβάνει, αναλόγως του αντικείμενου του Προγράμματος, εκπαιδευτικό υλικό (θεωρία, παραδείγματα, υποδειγματικές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, πρόσθετη βιβλιογραφία, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης κ.ά.) σε ηλεκτρονική μορφή ή και έντυπη, βίντεο (διαλέξεις καθηγητών), live streaming.


Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας (τύπου Moodle) και παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να έχουν στον υπολογιστή τους ήχο και εικόνα, όπως επίσης, να μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εισηγητές, είτε φωνητικά είτε γραπτά, μέσω αμφίδρομης επικοινωνίας με κάμερα και μικρόφωνο.


Το εκπαιδευτικό υλικό των Προγραμμάτων διατίθεται σταδιακά και ανά θεματική ενότητα.
 

Πως μπορώ να συμμετέχω σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα;

Προκειμένου να συμμετάσχετε σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής μέσω επιλογής που θα βρείτε στο επιμέρους πρόγραμμα. Η αίτησή σας θα αξιολογηθεί και θα ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά από τη Γραμματεία του προγράμματος εντός λίγων ημερών.

Αίτηση συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου/ΑΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία ή μη αναλόγως των απαιτήσεων του κάθε προγράμματος. Στις πληροφορίες κάθε προγράμματος θα βρείτε τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτό. Τα προγράμματα απευθύνονται κυρίως σε συμμετέχοντες στην αγορά εργασίας (εργαζομένους ή μη), για βελτίωση των επαγγελματικών τους προσόντων.

Σε περίπτωση έγκρισης της συμμετοχής σας θα πρέπει να καταβάλλετε την προκαταβολή που ορίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επιλέξατε για να μπορεί να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας σε αυτό.

Τι υποδομή απαιτείται για την χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης;

Για τη χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης απαιτούνται ένας υπολογιστής και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες απαιτείται να διαθέτουν τα εξής:

  1. Hλεκτρονικό υπολογιστή
  2. Σύνδεση ADSL για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με ελάχιστη απαιτούμενη ταχύτητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο

Για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Τηλεδιασκέψεις), οι ενδιαφερόμενοι/ες προτείνεται να:

  1. Χρησιμοποιούν τον φυλλομετρητή Chrome
  2. Διαθέτουν μικρόφωνο και ακουστικά

Ενδέχεται κάποια Προγράμματα να απαιτούν επιπλέον υποδομή. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον αντίστοιχο σύνδεσμο του Προγράμματος που σας ενδιαφέρει.

Τι είναι οι μονάδες ECVET;

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Παντείου Πανεπιστημίου εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (European Credit System for Vocational Education and Training), το οποίο ακολουθεί τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009, για τη θέσπιση του Eυρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET). Το εν λόγω Ευρωπαϊκό Σύστημα αποτελεί ένα τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, την αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός προσώπου, με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικού προσόντος.


Η εφαρμογή του ECVET στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου περιλαμβάνει: α) την περιγραφή των τίτλων σπουδών σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων με την απόδοση βαθμών ECVET, β) τη διαδικασία μεταφοράς και συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. Σε όλα τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. απονέμονται βαθμοί ECVET και όσοι περατώνουν επιτυχώς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το  Πρόγραμμα, μαζί με το εκάστοτε Πιστοποιητικό, θα λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass, το οποίο συμβάλει στην αξία του χορηγούμενου Πιστοποιητικού και μπορεί να αξιοποιηθεί για εύρεση εργασίας ή/και τη συνέχιση των σπουδών τους. Σε αυτό περιγράφονται αναλυτικά ο τίτλος του Προγράμματος στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα, καθώς επίσης, το σύνολο των Βαθμών ECVET, οι Θεματικές Ενότητες, η Διάρκεια του Προγράμματος, οι Προϋποθέσεις Εισαγωγής και η Διαδικασία Αξιολόγησης.

Πού μπορώ να βρω άλλες πληροφορίες για τα Προγράμματα;

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στον Οδηγό Προγραμμάτων και την αναλυτική περιγραφή για κάθε Πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει, στον αντίστοιχο σύνδεσμο του Προγράμματος.