Γενικοί όροι συμμετοχής & Όροι χρήσης

1. Η εγγραφή στα Προγράμματα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Παντείου Πανεπιστημίου προϋποθέτει την απόλυτη συμφωνία με τους κάτωθι Γενικούς Όρους Συμμετοχής, καθώς και με τους Ειδικούς Όρους Συμμετοχής που αναρτώνται ειδικά ανά παρεχόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και γίνονται αποδεκτοί από τους συμμετέχοντες.

2. Η αποδοχή και η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών, προϋποθέτει την πλήρη εκ μέρους τους κατανόηση και αποδοχή του εκάστοτε Οδηγού Προγράμματος, για το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν, καθώς και του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Επίσης, η ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., δεν συνεπάγεται αυτόματα τη συμμετοχή και ανάθεση διδακτικού έργου σε οιοδήποτε προσφερόμενο πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

3. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων, καθώς και να αναβάλλει ή να ακυρώνει τη διάθεση Προγραμμάτων ενημερώνοντας εγκαίρως τους εγγεγραμμένους.

4. Τα Προγράμματα υλοποιούνται εφόσον έχει διασφαλιστεί ο απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευόμενων, όπως αυτός ορίζεται ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

5. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα ποσοστά των εκπτώσεων και λοιπών προσφορών επί των αρχικών τιμών των διδάκτρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν τους ήδη εγγεγραμμένους.

6. Εφόσον υφίστανται οικονομικής φύσης εκκρεμότητες, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει προσωρινά ή/και να απενεργοποιεί τον λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα δοθεί κατά την εγγραφή, την πρόσβαση των εκπαιδευόμενων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης, καθώς και τη συμμετοχή τους σε διά ζώσης προγράμματα. Εφόσον υφίστανται οικονομικής φύσης εκκρεμότητες, δεν απονέμεται τίτλος επιτυχούς ολοκλήρωσης, για καμία από τις επιμέρους Διδακτικές Ενότητες ενός Προγράμματος, αλλά ούτε για το σύνολο του Προγράμματος. Η έκδοση και αποστολή του τίτλου για την επιτυχή ολοκλήρωση γίνεται ψηφιακά εντός τριμήνου από την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων (εκπαιδευτικών και οικονομικών), καθώς επίσης, μέσω του κωδικού τεχνολογίας "QR" που φέρει, ελέγχεται η εγκυρότητά του. 

7. Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των κειμένων, εκπαιδευτικού υλικού, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο, οπτικοακουστικού υλικού, βάσεων δεδομένων, λογισμικού, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά, κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων, προστασίας σημάτων, τεχνογνωσίας κ.λπ.) του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου και διέπεται από τις αντίστοιχες εθνικές και διεθνείς διατάξεις, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα και αναφερόμενα δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, η μετατροπή / αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμός / μετάδοση και εκπομπή του χωρίς σχετική άδεια. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

8. Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας διασφάλισης της διαθεσιμότητας της ιστοσελίδας και εξασφάλισης της πληρότητας και ποιότητας των παρεχόμενων σε αυτήν πληροφοριών, ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας, προκειμένου να προβαίνει σε εργασίες αναβάθμισης ή συντήρησης αυτής.

9. Ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να κάνει χρήση του παρόντος ιστότοπου τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου περί τηλεπικοινωνιών, απέχοντας από κάθε παράνομη δραστηριότητα που εμπλέκει, άμεσα ή έμμεσα, την ιστοσελίδα, η οποία σε κάθε περίπτωση ουδεμία ευθύνη φέρει. Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή πρακτικών που αντίκεινται στη NETQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET).

10. Ο Φορέας παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα κ.λπ.) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου του «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Σε καμία περίπτωση ο Φορέας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης, ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη αυτού του δικτυακού τόπου. O δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεων τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι –φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο– φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης του δικτυακού τόπου αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από τον δικτυακό τόπο και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

11. Ο Φορέας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

12. Ο Φορέας δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου. Επίσης, δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος με τον δικτυακό του τόπο, διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

13. Ο Φορέας δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία που τυχόν προκύψει στον χρήστη/επισκέπτη εξ’ αφορμής της χρήσης του παρόντος διαδικτυακού χώρου. Ο Φορέας δεν εγγυάται την αδιάκοπη ή αλάνθαστη ή άνευ ιών παροχή υπηρεσιών της ιστοσελίδας της ή άλλων συνδέσμων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προερχόμενη από τη χρήση της ιστοσελίδας.

14. Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εκ μέρους του Φορέα, σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένος/η από την επίλυση ζητήματος που αντιμετωπίσατε, ενημερώστε μας ή συμπληρώστε το έντυπο.

15. Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εκ μέρους του Φορέα, θα κληθείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπληρώνοντας ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Η διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος είναι ανώνυμη και όλα τα δεδομένα αναλύονται διασφαλίζοντας την απόκρυψη των προσωπικών δεδομένων και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.

16. Οι όροι χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες, ερμηνεύονται δε βάσει των κανόνων καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

17. Για κάθε τυχόν διαφορά που ήθελε προκύψει εξ’ αφορμής των όρων, της ισχύος τους, της ερμηνείας και της λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού ιστοτόπου, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.