ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (όχι courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2022.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: a.sgardeli@panteion.gr,  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του υποψήφιου καθώς και η Πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).