Προγράμματα

Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης για τη συμμετοχή σας σε εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης.

Το έγκλημα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει.

Η επιμόρφωση στην «Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία: στο μυαλό ενός δράστη» αφορά την καθεμία και τον καθέναν ξεχωριστά.

  Οι διακρίσεις λόγω φύλου στην πολιτική ζωή εξακολουθούν να παραμένουν σοβαρό κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα, με σημαντικό αντίκτυπο για τη δημοκρατία, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Η ανάγκη υλοποίησης του προγράμματος προκύπτει κυρίως από τη νέα κατάσταση που δημιουργούν οι σημαντικές θεσμικές αλλαγές (νομοθεσία, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές κ.λπ.), καθώς και η ανάπτυξη του δημόσιου λόγου για τα θέματα της ισόρροπης συμμετοχής γυναικών και ανδρών στην πολιτική ζωή.

  Επιπλέον, προκύπτει από το έλλειμμα γνώσεων για τη σχέση φύλου με την δημοκρατία και του θεσμούς της, καθώς και από τις σεξιστικές συμπεριφορές στα ΜΜΕ και τον δημόσιο λόγο. Τέλος, η ανάγκη υλοποίησης του προγράμματος προκύπτει και από την έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τους νόμους και τις πολιτικές άλλων χωρών που έχουν επιτύχει ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών και έχουν περιορίσει τα εμπόδια σε όσα άτομα θέλουν να εμπλακούν ενεργά με την πολιτική.

  Η απόκτηση στοχευμένων γνώσεων, μέσω πρακτικών εφαρμογών και βιωματικών εργαστηρίων, είναι αναγκαία για την ευαισθητοποίηση των πολιτικών υποκειμένων, καθώς επίσης και για την ανάδειξη τρόπων δικτύωσης και συλλογικής δράσης για την ισόρροπη και ουσιαστική πολιτική συμμετοχή όλων των πολιτών.

Το σεμινάριο αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα σε προσλήψεις για τις Δομές Εκπαίδευσης προσφύγων.

   Το υπόβαθρο που θα αποκτήσουν όσοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα με επιτυχία αποτελεί σημαντικό επαγγελματικό εφόδιο, γιατί συνδυάζει βασικές γνώσεις και μεθόδους - βιωματικές ασκήσεις, παραδείγματα διαχείρισης περιστατικών, υποδείγματα παρεμβάσεων διαπαιδαγώγησης -  που μπορούν να υποστηρίξουν την άσκηση σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και μάλιστα μέσα από το πρίσμα της Ψυχολογίας των σχέσεων.

   Οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει τεκμηριωμένες και σύγχρονες γνώσεις (α) για την σεξουαλικότητα παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων, (β) τον τρόπο που αυτή επηρεάζεται από/και επηρεάζει τις σχέσεις, (γ) την επικοινωνιακά και ηλικιακά κατάλληλη άσκηση διαπαιδαγώγησης για τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις, (δ) την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γονέων, εκπαιδευτικών και κοινού σε ειδικά ζητήματα σεξουαλικής αγωγής και σχέσεων. 

Η επικοινωνία στην επαγγελματική ζωή αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας κάθε εργαζόμενου, αλλά και καθοριστικό στοιχείο για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων.

 Το σεμινάριο εντάσσει τους/τις ενδιαφερόμενους/ες στους επικουρικούς πίνακες, αναγνωρίζεται στους πίνακες αναπληρωτών, δίνει τη δυνατότητα απόσπασης στους μόνιμους εκπαιδευτικούς στις Σ.Μ.Α.Ε. και προσμετράται σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

 

  Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση συνιστά σημαντικότατο τμήμα της χρηματοοικονομικής αγοράς, μη κορεσμένο και ταχέως εξελισσόμενο, μέσω του οποίου διανέμονται ασφαλιστικές υπηρεσίες, ενίοτε προσφερόμενες ως ενιαίο «πακέτο» μαζί με τραπεζικές υπηρεσίες ή με αγορά άλλων αγαθών ή υπηρεσιών. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατανόηση της οργάνωσης και λειτουργίας της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, η ενημέρωση των επαγγελματιών, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο αυτό, για τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, καθώς και η περιγραφή και ανάλυση των δικαιωμάτων των πελατών τους / καταναλωτών, ιδίως δε, η επισκόπηση του υφιστάμενου – και πέραν του ασφαλιστικού δικαίου – ευρύτερου πλέγματος κανόνων προστασίας των τελευταίων.

 

 

Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου.

Παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης διαμεσολάβησης για εκείνους που επιθυμούν να διαπιστευθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως Διαμεσολαβητές αστικών και εμπορικών υποθέσεων.

Χρήση της Ανάλυσης Συμπεριφοράς για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Ρατσισμού στα Σχολεία.

Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους επαγγελματίες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, εφόσον θα τους παράσχει ένα επιστημονικό εργαλείο, έτσι ώστε να διαμορφώνουν κατά βέλτιστο τρόπο τη συμπεριφορά των ιδίων και το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται.

 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξοικείωση των Δικηγόρων (Νομικών Παραστατών) και Ασκούμενων Δικηγόρων με τον θεσμό της Διαμεσολάβησης και την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, καθώς και με την εφαρμογή αυτών στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Μέσα από την παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι επιμορφούμενοι και οι επιμορφούμενες, θα καταστούν ικανοί/ές να συμβάλουν στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στη διοίκηση των σύγχρονων μονάδων υγείας, καθώς και θα προετοιμαστούν για τη Στελέχωση των Μονάδων Υγείας, αναβαθμίζοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό την παροχή των Υπηρεσιών Υγείας.

  Το μοριοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου, με τίτλο  «“Πράσινες” θέσεις εργασίας στην κυκλική οικονομία, βιώσιμη ανάπτυξη και βιοοικονομία», είναι σχεδιασμένο με στόχο την εξοικείωση με τους στόχους και τα  μέσα της σύγχρονης περιβαλλοντικής πολιτικής και την ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχόλησης σε πεδία όπως η πράσινη τραπεζική, η κλιματική πολιτική και άλλα σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα. Θα παρουσιαστεί μια νέα ελπιδοφόρα μορφή οικονομίας, η βιοοικονομία, με έμφαση στην κυκλική οικονομία και την βιώσιμη ανάπτυξη.

Με την έναρξη του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027 δημιουργούνται μεγάλες επενδυτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Τα στελέχη που θα κληθούν να υποστηρίξουν όλη αυτή την προσπάθεια πρέπει να έχουν τις γνώσεις και τα επιστημονικά εργαλεία για να επιτύχουν τους σκοπούς του νέου επιχειρησιακού πλάνου.

Για να δημιουργηθεί μια επιχείρηση και να επιτύχει στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, απαιτείται να υπάρχει γνώση εξειδικευμένη και να υποστηρίζεται από κατάλληλα λογισμικά, τα οποία θα δίνουν γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις.

Μια ομάδα εκλεκτών και ειδικευμένων εκπαιδευτών με επικεφαλή τον Επιστημονικά Υπεύθυνο Ηλία Γεράκο, Οικονομολόγο - Διδάκτορα Παντείου Πανεπιστημίου, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Δημόσιας  Διοίκησης Παντείου, MBA Τεχνοοικονομικά Συστήματα (Ε.Μ.Π.) και την υποστήριξη της εταιρείας «SPECISOFT A.E.», εγγυώνται το καλύτερο αποτέλεσμα και την προσωπική επιτυχία του κάθε ένα και κάθε μίας εκπαιδευόμενου/ης.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εξοικείωση του επιμορφούμενου με γνώσεις και δεξιότητες ψηφιακής μάθησης και διδασκαλίας στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.

 

 Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το Δημόσιο Λογιστικό με βάση το ESAuropean System Account), το οποίο θα εφαρμοστεί σε όλες τις οντότητες του ελληνικού Δημοσίου από την 1η Ιανουαρίου 2023. Εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 54/2018.

   Το υπόβαθρο που θα αποκτήσουν όσοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα με επιτυχία αποτελεί σημαντικό επαγγελματικό εφόδιο γιατί προσεγγίζει με επιστημονική πληρότητα το ζήτημα της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, συνδυάζοντας βασικές γνώσεις και μεθόδους που μπορούν να υποστηρίξουν την διάκριση της τυπικής από τη μη τυπική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει τεκμηριωμένες και σύγχρονες γνώσεις (α) για τα αναπτυξιακά ορόσημα, (β) τους μηχανισμούς αναπτυξιακής αλλαγής, και (γ) για τους παράγοντες που επιδρούν και αλληλεπιδρούν κατά την ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης στοχεύει στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σε σύγχρονα θέματα έμφυλης βίας και ισότητας των φύλων. Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση, όπως επίσης η εμβριθής ενημέρωση και πληροφόρηση των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών, προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητες για την αναγνώριση, την κατανόηση και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και την προώθηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων, στο πεδίο δραστηριότητάς τους.

Το σεμινάριο δίνει τη δυνατότητα για απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις τους Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αντικαθιστώντας τις 150 ώρες διδακτικής προϋπηρεσίας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες, θα έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες, προκειμένου να χρησιμοποιούν εποικοδομητικά θετικά συναισθήματα και θετικές εμπειρίες, και να αναγνωρίζουν και να αναπτύσσουν το δυναμικό των ίδιων και όσων είναι γύρω τους.

  Η παρακολούθηση του προγράμματος αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες, τόσο γνωστικά όσο και επαγγελματικά. Συγκεκριμένα, όλοι όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα αναμένεται να έχουν αποκτήσει σφαιρική και έγκυρη ενημέρωση για το αντικείμενο και τις δυνατότητες που προσφέρει η Θετική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση. Όλα τα μαθήματα συνδυάζουν την παροχή γνώσεων και πληροφοριών με βιωματικές ασκήσεις και ενσωματώνουν την προσωπική εμπειρία των συμμετεχόντων από την επαφή τους με τη Θετική Ψυχολογία στον χώρο της εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με τον θεσμό της διαμεσολάβησης, να ενημερωθούν για τα πλεονεκτήματα και την εφαρμογή του στις καθημερινές συναλλαγές, αλλά και σε όσου ήδη γνωρίζουν τον θεσμό και επιθυμούν να εμβαθύνουν / να εξειδικευθούν σε ειδικότερα ζητήματα ανά γνωστικό αντικείμενο, προκειμένου να τα εφαρμόσουν στο επάγγελμά τους (στην πράξη), ειδικά μετά από την υποχρεωτική καθιέρωση της διαμεσολάβησης με νόμο (Ν. 4640/2019 περί διαμεσολάβησης).

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους επιμορφούμενους ώστε να διδάξουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της ελληνικής κοινωνίας. Θα αποτελέσει φορέα διδασκαλίας αλλά και διεκδίκησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα προωθήσει την ομαλή ένταξη μαθητών διαφορετικής εθνικής και πολιτισμικής προέλευσης.

Ενημέρωση για την έννοια, την ουσία και το περιεχόμενο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Απόκτηση γνώσης του θεσμικού πλαισίου που την περιβάλλει, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τις κατευθυντήριες οδηγίες, τα πρότυπα, τις αρχές και τις αξίες της Ε.Κ.Ε.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιάσει με τρόπο κατανοητό και απλό τις καινοτομίες που έχουν προκύψει στο πεδίο των οικονομικών, από την τεχνολογία του Blockchain.

Παροχή επιστημονικής εξειδικευμένης γνώσης και καλλιέργεια δεξιοτήτων στους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες, ώστε να κατανοήσουν σε βάθος τις σύγχρονες μορφές του εγκλήματος και να έχουν την ικανότητα σχεδιασμού και εφαρμογής παρεμβάσεων πρόληψης και αντιμετώπισής του.

Το σεμινάριο προσδίδει μοριοδότηση σε δομές Α’Βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το πρόγραμμα, διάρκειας 450 ωρών,  παρέχει στους εκπαιδευόμενους/ες εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα σχολικής ψυχολογίας.