Προγράμματα

Ειδίκευση τόσο σε θεωρία όσο και σε προγράμματα Νομικής Τεχνολογίας και Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης. Στην Ελλάδα σήμερα δεν παρέχεται κανένα άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που να αφορά στον πιο καινοτόμο και ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο που συνενώνει τις επιστήμες της Νομικής και της Πληροφορικής.

 Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το Δημόσιο Λογιστικό με βάση το ESAuropean System Account), το οποίο θα εφαρμοστεί σε όλες τις οντότητες του ελληνικού Δημοσίου από την 1η Ιανουαρίου 2023. Εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 54/2018.

Το πρόγραμμα, διάρκειας 450 ωρών,  παρέχει στους εκπαιδευόμενους/ες εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα σχολικής ψυχολογίας.

Ενημέρωση για την έννοια, την ουσία και το περιεχόμενο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Απόκτηση γνώσης του θεσμικού πλαισίου που την περιβάλλει, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τις κατευθυντήριες οδηγίες, τα πρότυπα, τις αρχές και τις αξίες της Ε.Κ.Ε.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξοικείωση των Δικηγόρων (Νομικών Παραστατών) και Ασκούμενων Δικηγόρων με τον θεσμό της Διαμεσολάβησης και την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, καθώς και με την εφαρμογή αυτών στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Μέσα από την παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι επιμορφούμενοι και οι επιμορφούμενες, θα καταστούν ικανοί/ές να συμβάλουν στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στη διοίκηση των σύγχρονων μονάδων υγείας, καθώς και θα προετοιμαστούν για τη Στελέχωση των Μονάδων Υγείας, αναβαθμίζοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό την παροχή των Υπηρεσιών Υγείας.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης στοχεύει στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σε σύγχρονα θέματα έμφυλης βίας και ισότητας των φύλων. Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση, όπως επίσης η εμβριθής ενημέρωση και πληροφόρηση των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών, προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητες για την αναγνώριση, την κατανόηση και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και την προώθηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων, στο πεδίο δραστηριότητάς τους.

Το σεμινάριο προσδίδει μοριοδότηση σε δομές Α’Βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

 Το σεμινάριο εντάσσει τους ενδιαφερόμενους στους επικουρικούς πίνακες, αναγνωρίζεται στους πίνακες αναπληρωτών, δίνει τη δυνατότητα απόσπασης στους μόνιμους εκπαιδευτικούς στις Σ.Μ.Α.Ε. και προσμετράται σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Το σεμινάριο δίνει τη δυνατότητα για απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις τους Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αντικαθιστώντας τις 150 ώρες διδακτικής προϋπηρεσίας.

Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους επαγγελματίες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, εφόσον θα τους παράσχει ένα επιστημονικό εργαλείο, έτσι ώστε να διαμορφώνουν κατά βέλτιστο τρόπο τη συμπεριφορά των ιδίων και το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται.

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες, θα έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες, προκειμένου να χρησιμοποιούν εποικοδομητικά θετικά συναισθήματα και θετικές εμπειρίες, και να αναγνωρίζουν και να αναπτύσσουν το δυναμικό των ίδιων και όσων είναι γύρω τους.

Παροχή επιστημονικής εξειδικευμένης γνώσης και καλλιέργεια δεξιοτήτων στους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες, ώστε να κατανοήσουν σε βάθος τις σύγχρονες μορφές του εγκλήματος και να έχουν την ικανότητα σχεδιασμού και εφαρμογής παρεμβάσεων πρόληψης και αντιμετώπισής του.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με τον θεσμό της διαμεσολάβησης, να ενημερωθούν για τα πλεονεκτήματα και την εφαρμογή του στις καθημερινές συναλλαγές, αλλά και σε όσου ήδη γνωρίζουν τον θεσμό και επιθυμούν να εμβαθύνουν / να εξειδικευθούν σε ειδικότερα ζητήματα ανά γνωστικό αντικείμενο, προκειμένου να τα εφαρμόσουν στο επάγγελμά τους (στην πράξη), ειδικά μετά από την υποχρεωτική καθιέρωση της διαμεσολάβησης με νόμο (Ν. 4640/2019 περί διαμεσολάβησης).

   Το υπόβαθρο που θα αποκτήσουν όσοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα με επιτυχία αποτελεί σημαντικό επαγγελματικό εφόδιο, γιατί συνδυάζει βασικές γνώσεις και μεθόδους - βιωματικές ασκήσεις, παραδείγματα διαχείρισης περιστατικών, υποδείγματα παρεμβάσεων διαπαιδαγώγησης -  που μπορούν να υποστηρίξουν την άσκηση σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και μάλιστα μέσα από το πρίσμα της Ψυχολογίας των σχέσεων.

   Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει τεκμηριωμένες και σύγχρονες γνώσεις (α) για την σεξουαλικότητα παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων, (β) τον τρόπο που αυτή επηρεάζεται από/και επηρεάζει τις σχέσεις, (γ) την επικοινωνιακά και ηλικιακά κατάλληλη άσκηση διαπαιδαγώγησης για τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις, (δ) την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γονέων, εκπαιδευτικών και κοινού σε ειδικά ζητήματα σεξουαλικής αγωγής και σχέσεων. 

Το έγκλημα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει.

Η επιμόρφωση στην «Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία: στο μυαλό ενός δράστη» αφορά την καθεμία και τον καθέναν ξεχωριστά.

Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης προσφέρει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Πολιτιστικός Τουρισμός & Εφαρμοσμένη επικοινωνία. Το παράδειγμα της Μεσσηνίας» διάρκειας 16 εβδομάδων - 300 ωρών.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιάσει με τρόπο κατανοητό και απλό τις καινοτομίες που έχουν προκύψει στο πεδίο των οικονομικών, από την τεχνολογία του Blockchain.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους επιμορφούμενους ώστε να διδάξουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της ελληνικής κοινωνίας. Θα αποτελέσει φορέα διδασκαλίας αλλά και διεκδίκησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα προωθήσει την ομαλή ένταξη μαθητών διαφορετικής εθνικής και πολιτισμικής προέλευσης.

Χρήση της Ανάλυσης Συμπεριφοράς για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Ρατσισμού στα Σχολεία.

   Το υπόβαθρο που θα αποκτήσουν όσοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα με επιτυχία αποτελεί σημαντικό επαγγελματικό εφόδιο γιατί προσεγγίζει με επιστημονική πληρότητα το ζήτημα της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, συνδυάζοντας βασικές γνώσεις και μεθόδους που μπορούν να υποστηρίξουν την διάκριση της τυπικής από τη μη τυπική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει τεκμηριωμένες και σύγχρονες γνώσεις (α) για τα αναπτυξιακά ορόσημα, (β) τους μηχανισμούς αναπτυξιακής αλλαγής, και (γ) για τους παράγοντες που επιδρούν και αλληλεπιδρούν κατά την ανάπτυξη.

  Το μοριοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου, με τίτλο  «“Πράσινες” θέσεις εργασίας στην κυκλική οικονομία, βιώσιμη ανάπτυξη και βιοοικονομία», είναι σχεδιασμένο με στόχο την εξοικείωση με τους στόχους και τα  μέσα της σύγχρονης περιβαλλοντικής πολιτικής και την ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχόλησης σε πεδία όπως η πράσινη τραπεζική, η κλιματική πολιτική και άλλα σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα. Θα παρουσιαστεί μια νέα ελπιδοφόρα μορφή οικονομίας, η βιοοικονομία, με έμφαση στην κυκλική οικονομία και την βιώσιμη ανάπτυξη.

Το σεμινάριο αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα σε προσλήψεις για τις Δομές Εκπαίδευσης προσφύγων.

Επιστημονικά υπεύθυνος:

Λέανδρος Νικόλαος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Εισηγητές:

Κάπος Παναγιώτης, Πολιτιστικός Διαχειριστής (MSc)/Εκδότης, Διδάκτωρ Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου.

Παπαδοπούλου Λαμπρινή, Δημοσιογράφος, Διδάκτωρ Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου.

Τριανταφύλλου Σωτήρης, Δημοσιογράφος, Διδάκτωρ Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου.

Παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης διαμεσολάβησης για εκείνους που επιθυμούν να διαπιστευθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως Διαμεσολαβητές αστικών και εμπορικών υποθέσεων.

  Η παρακολούθηση του προγράμματος αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες, τόσο γνωστικά όσο και επαγγελματικά. Συγκεκριμένα, όλοι όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα αναμένεται να έχουν αποκτήσει σφαιρική και έγκυρη ενημέρωση για το αντικείμενο και τις δυνατότητες που προσφέρει η Θετική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση. Όλα τα μαθήματα συνδυάζουν την παροχή γνώσεων και πληροφοριών με βιωματικές ασκήσεις και ενσωματώνουν την προσωπική εμπειρία των συμμετεχόντων από την επαφή τους με τη Θετική Ψυχολογία στον χώρο της εκπαίδευσης.