Προγράμματα

Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης για τη συμμετοχή σας σε εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης.

Το σεμινάριο προσδίδει μοριοδότηση σε δομές Α’ Βάθμιας και Β’ Bάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

    Καλώς ήρθατε στo πρώτο εξ αποστάσεως εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης Εταιρειών (Corporate Treasury) στην Ελλάδα στο οποίο διδάσκουν έμπειρα στελέχη από Τμήματα Treasury μεγάλων επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως κύριο αντικείμενο τη σύγχρονη διάσταση της αποτελεσματικής διοίκησης των Eπιχειρήσεων και των Oργανισμών.

Το έγκλημα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει.

Η επιμόρφωση στην «Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία: στο μυαλό ενός δράστη» αφορά την καθεμία και τον καθέναν ξεχωριστά.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων με σκοπό οι σπουδαστές/τριες να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης των τουριστικών μονάδων.

Η παρακολούθηση του προγράμματος αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες, τόσο γνωστικά όσο και επαγγελματικά. Συγκεκριμένα, όλοι όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα αναμένεται να έχουν αποκτήσει σφαιρική και έγκυρη ενημέρωση για το αντικείμενο και τις δυνατότητες που προσφέρει η Θετική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση. Όλα τα μαθήματα συνδυάζουν την παροχή γνώσεων και πληροφοριών με βιωματικές ασκήσεις και ενσωματώνουν την προσωπική εμπειρία των συμμετεχόντων από την επαφή τους με τη Θετική Ψυχολογία στον χώρο της εκπαίδευσης.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες, θα έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες, προκειμένου να χρησιμοποιούν εποικοδομητικά θετικά συναισθήματα και θετικές εμπειρίες, και να αναγνωρίζουν και να αναπτύσσουν το δυναμικό των ίδιων και όσων είναι γύρω τους.

  Το μοριοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου, με τίτλο  «“Πράσινες” θέσεις εργασίας στην κυκλική οικονομία, βιώσιμη ανάπτυξη και βιοοικονομία», είναι σχεδιασμένο με στόχο την εξοικείωση με τους στόχους και τα  μέσα της σύγχρονης περιβαλλοντικής πολιτικής και την ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχόλησης σε πεδία όπως η πράσινη τραπεζική, η κλιματική πολιτική και άλλα σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα. Θα παρουσιαστεί μια νέα ελπιδοφόρα μορφή οικονομίας, η βιοοικονομία, με έμφαση στην κυκλική οικονομία και την βιώσιμη ανάπτυξη.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εξοικείωση του επιμορφούμενου με γνώσεις και δεξιότητες ψηφιακής μάθησης και διδασκαλίας στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.

 

Η επικοινωνία στην επαγγελματική ζωή αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας κάθε εργαζόμενου, αλλά και καθοριστικό στοιχείο για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Οι διακρίσεις λόγω φύλου στην πολιτική ζωή εξακολουθούν να παραμένουν σοβαρό κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα, με σημαντικό αντίκτυπο για τη δημοκρατία, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Η ανάγκη υλοποίησης του προγράμματος προκύπτει κυρίως από τη νέα κατάσταση που δημιουργούν οι σημαντικές θεσμικές αλλαγές (νομοθεσία, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές κ.λπ.), καθώς και η ανάπτυξη του δημόσιου λόγου για τα θέματα της ισόρροπης συμμετοχής γυναικών και ανδρών στην πολιτική ζωή.

 Επιπλέον, προκύπτει από το έλλειμμα γνώσεων για τη σχέση φύλου με την δημοκρατία και του θεσμούς της, καθώς και από τις σεξιστικές συμπεριφορές στα ΜΜΕ και τον δημόσιο λόγο. Τέλος, η ανάγκη υλοποίησης του προγράμματος προκύπτει και από την έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τους νόμους και τις πολιτικές άλλων χωρών που έχουν επιτύχει ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών και έχουν περιορίσει τα εμπόδια σε όσα άτομα θέλουν να εμπλακούν ενεργά με την πολιτική.

Η απόκτηση στοχευμένων γνώσεων, μέσω πρακτικών εφαρμογών και βιωματικών εργαστηρίων, είναι αναγκαία για την ευαισθητοποίηση των πολιτικών υποκειμένων, καθώς επίσης και για την ανάδειξη τρόπων δικτύωσης και συλλογικής δράσης για την ισόρροπη και ουσιαστική πολιτική συμμετοχή όλων των πολιτών.

Ενημέρωση για την έννοια, την ουσία και το περιεχόμενο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Απόκτηση γνώσης του θεσμικού πλαισίου που την περιβάλλει, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τις κατευθυντήριες οδηγίες, τα πρότυπα, τις αρχές και τις αξίες της Ε.Κ.Ε.

Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους αποφοίτους στην κατανόηση της πολυδιάστατης διοικητικής λειτουργίας των ΟΤΑ και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα συμβάλλουν σε μια αποτελεσματικότερη και δημοκρατικότερη διαδικασία λήψης απόφασης και λειτουργίας τους.  

Με την έναρξη του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027 δημιουργούνται μεγάλες επενδυτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Τα στελέχη που θα κληθούν να υποστηρίξουν όλη αυτή την προσπάθεια πρέπει να έχουν τις γνώσεις και τα επιστημονικά εργαλεία για να επιτύχουν τους σκοπούς του νέου επιχειρησιακού πλάνου.

Για να δημιουργηθεί μια επιχείρηση και να επιτύχει στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, απαιτείται να υπάρχει γνώση εξειδικευμένη και να υποστηρίζεται από κατάλληλα λογισμικά, τα οποία θα δίνουν γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις.

Μια ομάδα εκλεκτών και ειδικευμένων εκπαιδευτών με επικεφαλή τον Επιστημονικά Υπεύθυνο Ηλία Γεράκο, Οικονομολόγο - Διδάκτορα Παντείου Πανεπιστημίου, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Δημόσιας  Διοίκησης Παντείου, MBA Τεχνοοικονομικά Συστήματα (Ε.Μ.Π.) και την υποστήριξη της εταιρείας «SPECISOFT A.E.», εγγυώνται το καλύτερο αποτέλεσμα και την προσωπική επιτυχία του κάθε ένα και κάθε μίας εκπαιδευόμενου/ης.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιάσει με τρόπο κατανοητό και απλό τις καινοτομίες που έχουν προκύψει στο πεδίο των οικονομικών, από την τεχνολογία του Blockchain.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξοικείωση των Δικηγόρων/Νομικών Παραστατών με τον θεσμό της Διαμεσολάβησης και την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, καθώς και με την εφαρμογή αυτών στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Επιστημονικά υπεύθυνος:

Λέανδρος Νικόλαος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Εισηγητές:

Κάπος Παναγιώτης, Πολιτιστικός Διαχειριστής (MSc)/Εκδότης, Διδάκτωρ Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου.

Παπαδοπούλου Λαμπρινή, Δημοσιογράφος, Διδάκτωρ Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου.

Τριανταφύλλου Σωτήρης, Δημοσιογράφος, Διδάκτωρ Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου.

 Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το Δημόσιο Λογιστικό με βάση το ESAuropean System Account), το οποίο θα εφαρμοστεί σε όλες τις οντότητες του ελληνικού Δημοσίου από την 1η Ιανουαρίου 2023. Εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 54/2018.

Μέσα από την παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι επιμορφούμενοι και οι επιμορφούμενες, θα καταστούν ικανοί/ές να συμβάλουν στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στη διοίκηση των σύγχρονων μονάδων υγείας, καθώς και θα προετοιμαστούν για τη Στελέχωση των Μονάδων Υγείας, αναβαθμίζοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό την παροχή των Υπηρεσιών Υγείας.

Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους επαγγελματίες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, εφόσον θα τους παράσχει ένα επιστημονικό εργαλείο, έτσι ώστε να διαμορφώνουν κατά βέλτιστο τρόπο τη συμπεριφορά των ιδίων και το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται.

  Το σεμινάριο εντάσσει τους/τις ενδιαφερόμενους/ες στους επικουρικούς πίνακες, αναγνωρίζεται στους πίνακες αναπληρωτών, δίνει τη δυνατότητα απόσπασης στους μόνιμους εκπαιδευτικούς στις Σ.Μ.Α.Ε. και προσμετράται σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους επιμορφούμενους ώστε να διδάξουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της ελληνικής κοινωνίας. Θα αποτελέσει φορέα διδασκαλίας αλλά και διεκδίκησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα προωθήσει την ομαλή ένταξη μαθητών διαφορετικής εθνικής και πολιτισμικής προέλευσης.

  Τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές/ριες στο πεδίο της πολιτισμικής κληρονομιάς (ΠΚ) στρέφονται όλο και περισσότερο στη μελέτη και στην ανάπτυξη νέων τρόπων ανάδειξης πολιτιστικού περιεχομένου με στόχο να προσεγγίσουν ευρύτερες ομάδες κοινού και ειδικά εκείνες τις ομάδες που δεν αποτελούν, κατά κανόνα, αυτό που αποκαλείται «κοινό του πολιτισμού». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εστιάζει στις αναδυόμενες τεχνολογίες που αξιοποιούνται στην τεκμηρίωση και την  ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς με στόχο να προσφέρει στις/στους εκπαιδευόμενες/ους εξειδικευμένες γνώσεις, χρήσιμες τόσο για την επαγγελματική τους ζωή όσο και ευρύτερα.

   Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να επιμορφωθεί μέσω θεωρητικών και εμπειρικών γνώσεων στον σχεδιασμό και την οργάνωση δράσεων αλληλεγγύης σε δομημένο οργανωτικό πλαίσιο. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιμόρφωση στελεχών στο σχεδιασμό και την οργάνωση δράσεων αλληλεγγύης, σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό κοινωνικών πολιτικών από δημόσιους φορείς, δίνοντας έμφαση στην αξία της αλληλέγγυας και εθελοντικής δράσης, με την έννοια της ενθάρρυνσης ανάληψης πρωτοβουλιών και επιλογών από την πλευρά του/της εκπαιδευόμενου/ης, ως ενεργού πολίτη.

    Θα διερευνήσουμε τις διαστάσεις της αλληλεγγύης στα πεδία άσκησης κοινωνικής πολιτικής ως μηχανισμό άρσης των διαδικασιών του κοινωνικού αποκλεισμού και ανισοτήτων που πλήττουν το μεγαλύτερο μέρος των πληθυσμών της ελληνικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος, προσφέρεται ταυτόχρονη συμμετοχή σε σύντομης διάρκειας πρακτική άσκηση, ως γνωριμία με το πεδίο δράσης που εσείς θα επιλέξετε, με στόχο μέσα από την εμπειρία σας, την εκμάθηση βέλτιστων και αποτελεσματικών πρακτικών παροχής βοήθειας στην κοινωνία και σε ευάλωτους πληθυσμούς, καθώς επίσης, την απόκτηση δεξιοτήτων κρίσιμων και βασικών για την πρόσληψη στελεχών σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας, ώστε να αναλάβουν τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και τον συντονισμό δράσεων αλληλεγγύης.

 

  Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση συνιστά σημαντικότατο τμήμα της χρηματοοικονομικής αγοράς, μη κορεσμένο και ταχέως εξελισσόμενο, μέσω του οποίου διανέμονται ασφαλιστικές υπηρεσίες, ενίοτε προσφερόμενες ως ενιαίο «πακέτο» μαζί με τραπεζικές υπηρεσίες ή με αγορά άλλων αγαθών ή υπηρεσιών. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατανόηση της οργάνωσης και λειτουργίας της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, η ενημέρωση των επαγγελματιών, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο αυτό, για τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, καθώς και η περιγραφή και ανάλυση των δικαιωμάτων των πελατών τους - καταναλωτών, ιδίως δε, η επισκόπηση του υφιστάμενου – και πέραν του ασφαλιστικού δικαίου – ευρύτερου πλέγματος κανόνων προστασίας των τελευταίων.

Παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης διαμεσολάβησης για εκείνους που επιθυμούν να διαπιστευθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως Διαμεσολαβητές αστικών και εμπορικών υποθέσεων.

Το πρόγραμμα, διάρκειας 450 ωρών,  παρέχει στους εκπαιδευόμενους/ες εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα σχολικής ψυχολογίας.