Ίδρυση του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Με την υπ' αρ. απόφαση 48884/Ζ1 ιδρύθηκε το 2018 Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί μονάδα του Παντείου Πανεπιστημίου, που εξασφαλίζει τον συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης, Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και εν γένει Διά Βίου Μάθησης. Στόχο έχει την προώθηση της σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, συμβάλλοντας ποιοτικά στην αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κινητικότητας, την κατοχύρωση της ισότητας ευκαιριών στην Κοινωνία της Γνώσης και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

 

Ειδικότερα επιδιώκονται τα εξής:

α) Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με την παροχή επαγγελματικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, που δημιουργούν στρατηγικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη σε τομείς νευραλγικούς για την ελληνική οικονομία.
β) Η ένταξη, επανένταξη και επαγγελματική κινητικότητα στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
γ) Η συμπλήρωση, επικαιροποίηση και αναβάθμιση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, που αποκτήθηκαν από το τυπικό σύστημα επαγγελματικής εκπαιδευτικής και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.
δ) Η επικύρωση γνώσεων και η πιστοποίηση της ανεπίσημης, άτυπης μάθησης που αποκτήθηκε από μακροχρόνια επαγγελματική εμπειρία.
ε) Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και βασικών ικανοτήτων, όπως και η πιστοποίηση της απόκτησης αυτών, μέσω της αξιολόγησης μαθησιακών αποτελεσμάτων, σε αντιστοίχιση με τις προδιαγραφές συγκεκριμένων
επαγγελματικών πεδίων.
στ) Η βελτίωση της ποιότητας και των επιδόσεων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα.
ζ) Η συνδρομή του ακαδημαϊκού δυναμικού του Πανεπιστημίου στην προώθηση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας της ελληνικής οικονομίας.
η) Η δημιουργία συμπράξεων και διεπιστημονικών συνεργασιών με ιδρύματα της ημεδαπής ή ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο του σχεδιασμού
και της υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης.

 

ΦΕΚ 1140 - 28 Μαρτίου 2018

ΦΕΚ 1667 - 14 Μαΐου 2019