Κανονισμός Λειτουργίας και Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας  Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης  του Παντείου Πανεπιστημίου (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), ιδρύθηκε με βάση την υπ. αρ. 48884/Ζ1 Υπουργική Απόφαση, δημοσιευμένη στο τεύχος Β΄/1140/28-3-2018 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

  Σκοπός του Κέντρου είναι η διασφάλιση του συντονισμού και της διεπιστημονικής συνεργασίας στην ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προγραμμάτων επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης και γενικότερα όλων των προγραμμάτων σπουδών διά βίου μάθησης, διά ζώσης ή εξ αποστάσεως, που οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών μη τυπικής εκπαίδευσης. Τα προσφερόμενα προγράμματα αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, στην επιστημονική κατάρτιση και στην ικανοποίηση των γενικότερων εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, αλλά και στη συμμετοχή στη διεθνή αγορά της εκπαίδευσης. Διέπονται από επιστημονική συνοχή και διασφαλίζουν και πληρούν τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές που εγγυώνται υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης.

Στη βάση αυτών των καταστατικών σκοπών και σύμφωνα με τη στοχοθεσία ποιότητας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Παντείου Πανεπιστημίου το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. υιοθέτησε τις παρακάτω αρχές ποιότητας για τις οποίες δεσμεύεται:

-Καινοτομία

-Ευελιξία

-Αποκρισιμότητα

-Προσβασιμότητα

και εφαρμόζονται στη βάση κοινωνικής ευθύνης, σεβασμού των δικαιωμάτων, προστασίας της αξίας του ανθρώπου και της ελευθερίας, διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, προστασίας και ασφάλειας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και βελτίωση στην εφαρμογή των αρχών της νομιμότητας, διαφάνειας και χρηστής διοίκησης.

 

Οι παραπάνω αρχές εξειδικεύονται στις εξής προτεραιότητες:

1. Ανάπτυξη Προγραμμάτων διά βίου μάθησης σε καινοτόμα αντικείμενα που θεραπεύονται από το επιστημονικό προσωπικό του Παντείου Πανεπιστημίου, εμφανίζουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, απευθύνονται σε ευρείες ομάδες στόχους και όπου είναι εφικτό έχουν σπονδυλωτή άρθρωση.

2. Προτυποποίηση των προδιαγραφών και διαδικασιών σχεδιασμού, έγκρισης, υλοποίησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων.

3. Στελέχωση των υπηρεσιών διά βίου μάθησης με εξειδικευμένο διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό.

4. Διασφάλιση της πρόσβασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στις υπηρεσίες δια βίου μάθησης και αποτροπή  οποιονδήποτε μορφών διάκρισης.

5. Ευρεία χρήση ψηφιακών εφαρμογών για την παρακολούθηση και εποπτεία των ροών διαχείρισης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προγραμμάτων.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠANTEIOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ