Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή courier στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την Δευτέρα 05 Σεπτεμβρίου 2022.

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: a.sgardeli@panteion.gr, ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης ή το αποδεικτικό του courier, τα ατομικά στοιχεία του/της υποψήφιου/ας καθώς και η πρόσκληση στην οποία αφορά η υποψηφιότητα (τίτλος έργου, κωδ. λογιστηρίου).

Συνημμένα θα βρείτε:

  1. Πρόσκληση με ΑΔΑ
  2. Αίτηση υποψηφιότητας
  3. Υπεύθυνη δήλωση