Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών

Διάρκεια Προγράμματος

81 ώρες

Περίοδος Μαθημάτων
21.09.2020 - 31.10.2020
ECVET
10
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων
15.09.2020
Περιγραφή Προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης διαμεσολάβησης τόσο για εκείνους που επιθυμούν να διαπιστευθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως Διαμεσολαβητές αστικών και εμπορικών υποθέσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4640/2019, όσο και για εκείνους που επιθυμούν να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες του διαμεσολαβητή, οι οποίες είναι χρήσιμες για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.

Εκπαιδευτικός σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να κατέχουν -μετά την ολοκλήρωσή του- τα θεωρητικά και πρακτικά πεδία της διαμεσολάβησης και να μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Περαιτέρω, να μπορούν διαπιστώσουν τη χρησιμότητα και τη σύνδεση της διαμεσολάβησης με επίπεδα και μορφές της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και να την εφαρμόσουν στην καθημερινότητα, στον επαγγελματικό χώρο, στην επιχειρηματικότητα και στις ιδιωτικές τους σχέσεις. Τέλος, να αντιληφθούν τη χρησιμότητα του ρόλου όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία διαμεσολάβησης σε όλα τα στάδιά της και να αναγνωρίσουν την αλληλεπίδρασή της τόσο με τη δικαστική διαδικασία, όσο και με άλλες εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών.

Τα πεδία που καλύπτει το πρόγραμμα είναι:

 • Η γνώση και κατανόηση των εναλλακτικών μορφών επίλυσης των διαφορών,
 • Η ένταξη του θεσμού της διαμεσολάβησης στις εναλλακτικές μορφές επίλυσης συγκρούσεων,
 • Η εκμάθηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου στο εθνικό δίκαιο,
 • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τεχνικών του διαμεσολαβητή,
 • Η ανάλυση των σταδίων και της διαδικασίας της διαμεσολάβησης,
 • Η παρουσίαση και εξάσκηση των τεχνικών διαπραγμάτευσης,
 • Η εκμάθηση βασικών αρχών της ψυχολογίας και των ψυχικών στάσεων του διαμεσολαβητή,

Η ανάλυση εξειδικευμένων τομέων του δικαίου. 

Θεματικές Ενότητες
 • Εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών
 • Διαμεσολάβηση – Διεθνές & Ευρωπαϊκό πλαίσιο
 • Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο για τη διαμεσολάβηση
 • Διαδικασία διαμεσολάβησης
 • Διαμεσολαβητής
 • Διαπραγματεύσεις
 • Προσομοιώσεις
 • Θέματα δικαίου
Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται ιδίως σε: α) νομικούς, ψυχολόγους, οικονομολόγους, μηχανικούς, β) στελέχη της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, γ) επιχειρηματίες που θέλουν να ενδυναμώσουν τις διοικητικές τους ικανότητες, ιδίως σε σχέση με τη διευθέτηση-επίλυση διαφορών τόσο εντός των εταιρειών τους όσο και με τρίτους, δ) στελέχη που είτε βρίσκονται σε ηγετική θέση είτε προσδοκούν να αναδυθούν σε θέση ευθύνης, ε) εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Συγκριτικά οφέλη του προγράμματος:

 • Ο βασικός κορμός των μαθημάτων διεξάγεται από 3 εκπαιδεύτριες με μακροχρόνια θεωρητική και πρακτική εμπειρία στη διαμεσολάβηση, ενώ 6 ειδικοί εισηγητές αναπτύσσουν σε βάθος τις επιμέρους διδασκόμενες θεματικές ενότητες. Τέλος 5 επαγγελματίες αναλαμβάνουν την διεξαγωγή των προσομοιώσεων και της πρακτικής εξάσκησης.
 • Το 1/3 προγράμματος, δηλαδή περίπου 27 ώρες, προορίζεται αμιγώς για προσομοιώσεις, υπό την εποπτεία και καθοδήγηση των εκπαιδευτριών και την αρωγή εξειδικευμένων επαγγελματιών του αντίστοιχου επαγγελματικού  χώρου. Το πλήθος των προσομοιώσεων δίνει τη δυνατότητα στον κάθε συμμετέχοντα να εφαρμόσει στην πράξη όσα διδάχθηκε στην θεωρία, αλλά επιπροσθέτως να διαπιστώσει το δικό του χαρακτήρα ως διαμεσολαβητή.

Μετά το πέρας του προγράμματος, οι απόφοιτοί μας θα γνωρίζουν:

 • Το πλαίσιο της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Τα ιστορικά στοιχεία της εμφάνισης και εξέλιξης του θεσμού διεθνώς και στην Ελλάδα. Τις διάφορες μορφές διαμεσολάβησης που απαντώνται διεθνώς και στην Ελλάδα.
 • Τον θεσμό της διαμεσολάβησης, όπως αυτή τη στιγμή έχει εισαχθεί νομοθετικά στην Ελλάδα. Τις προϋποθέσεις και τον τρόπο υπαγωγής μίας διαφοράς σε διαμεσολάβηση, τη συμφωνία υπαγωγής, τον ρόλο του διαμεσολαβητή και των μερών, τα στάδια της διαμεσολάβησης, το συμφωνητικό επίλυσης της διαφοράς, το πρακτικό διαμεσολάβησης, τις δεξιότητες και τεχνικές του διαμεσολαβητή.
 • Τεχνικές διαπραγμάτευσης.
 • Βασικές αρχές ψυχολογίας και κοινωνιολογίας σε σχέση με επίλυση συγκρούσεων, εφαρμογή αυτών από τον διαμεσολαβητή κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης στα πλαίσια του ρόλου που αναλαμβάνει.
 • Υποχρεώσεις και ευθύνη διαμεσολαβητή, Κώδικας Δεοντολογίας και βασικές αρχές διαμεσολάβησης.

Περαιτέρω, οι απόφοιτοί μας θα είναι ικανοί:

 • Να διεξαγάγουν ως διαμεσολαβητές διαδικασίες διαμεσολάβησης.
 • Να παρίστανται σε διαδικασίες διαμεσολάβησης ως νομικοί παραστάτες (εφόσον είναι δικηγόροι).
 • Να διαχειρίζονται συγκρούσεις.

Πιστοποιητικό ΦΚΔ για συμμετοχή στις εξετάσεις διαπίστευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4640/2019, η διαπίστευση των διαμεσολαβητών και η εγγραφή τους στα Μητρώα Διαμεσολαβητών γίνεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης κατόπιν εξετάσεων. Οι εξετάσεις των υποψήφιων διαμεσολαβητών διενεργούνται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο από την Επιτροπή Εξετάσεων, όπως αυτή έχει οριστεί από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης. Οι εξετάσεις είναι γραπτές και προφορικές και συμπεριλαμβάνουν αξιολόγηση σε προσομοιώσεις.

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις είναι η υποβολή στην Επιτροπή Εξετάσεων αίτησης, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό του Φορέα κατάρτισης, στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι υποψήφιοι διαμεσολαβητές έχουν λάβει τη βασική εκπαίδευση και κατάρτιση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4640/2019.

Διάρκεια Προγράμματος

81 ώρες. Συνολική διάρκεια προγράμματος: ..... εβδομάδες.

ΕΝΑΡΞΗ: ......................... / ΛΗΞΗ: ....................

Σύμφωνα με το άρθρο 27 Α του Ν. 4640/2019 «Το ελάχιστο περιεχόμενο του βασικού εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών και της εξεταστέας ύλης υποψηφίων διαμεσολαβητών απαιτεί τουλάχιστον ογδόντα (80) ώρες διδασκαλίας, από τις οποίες τουλάχιστον πενήντα (50) ώρες διά ζώσης παρακολούθησης». Βάσει των ανωτέρω, η διδασκαλία των μαθημάτων εξ αποστάσεως δεν δύναται να ξεπεράσει τις τριάντα (30) ώρες.

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Άγγελος Μπώλος

Αν. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου Παντείου Παν/μίου, Δικηγόρος

Ο Άγγελος Μπώλος είναι Αν. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθυντής του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου και Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Είναι Συντονιστής Διαιτησίας του «Οργανισμού Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου (ΟΔΔΕΕ)», καθώς και συνεργαζόμενος με τον «Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ)», ταυτόχρονα δε έχει διατελέσει διαιτητής σε διεθνείς και εσωτερικές διαιτησίες. 

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται το τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, το δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων, το δίκαιο των διεθνών συναλλαγών και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, ενώ διδάσκει συναφή με τα ανωτέρω μαθήματα εμπορικού δικαίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι συγγραφέας σημαντικού ήδη αριθμού μονογραφιών και επιστημονικών μελετών σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά επί θεμάτων Εμπορικού και Οικονομικού ευρύτερα Δικαίου.

Εισηγητές

Παναγιώτης Κορδούτης

Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας των διαπροσωπικών σχέσεων Παντείου Παν/μίου

Ο Παναγιώτης Κορδούτης είναι Καθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και Πρόεδρος του Τμήματος. Ανήκει στον Τομέα Κοινωνικής Ψυχολογίας. Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας και Συντονιστής της Ειδίκευσης "Ταυτότητες και Διαπροσωπικές Σχέσεις" του ΠΜΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών διδάσκει τα μαθήματα:  Πρακτικές  Ασκήσεις Στατιστικής, Ιστορία και Συστήματα της Ψυχολογίας, Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων  Ι, Ταυτότητα Φύλου, Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων ΙΙ. Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τομέας Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας). Έκανε Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ψυχολογία, University of California, Santa Barbara, Department of Psychology. Είναι Διδάκτορας στην Ψυχολογία, University of California, Santa Barbara, Department of Psychology. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ.

Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου

Πιστοποιημένος Διαπραγματευτής. Εκπαιδευτής Διαπραγματεύσεων. Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής. Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών. Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων.

Ο Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου σπούδασε διαπραγματεύσεις στη Νέα Υόρκη σχεδόν πριν τρεις δεκαετίες. Έχει σχεδιάσει, συμβουλέψει και διεξαγάγει περισσότερες από 800 διαπραγματεύσεις σε πέντε ηπείρους, ενώ έχει αφιερωθεί στην εξέλιξη και τη συνεχή εφαρμογή της με παγκόσμιες συνεργασίες. Είναι Certified Negotiator, Certified εκπαιδευτής διαπραγμάτευσης, Accredited Mediator και Certified εκπαιδευτής διαμεσολάβησης. Συμμετείχε ως διαμεσολαβητής ή βοηθός σε διαμεσολαβήσεις στις ΗΠΑ, Καναδά, Δανία και Ρουμανία.

Είναι εκπαιδευτής διαπραγματεύσεων στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών, στη Σχολή Εθνικής Αμύνης, στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών Π. Ν. και στη Σχολή Ευέλπιδων. Διδάσκει διαπραγματεύσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα CSAP και το Αγγλόφωνο M.Sc. Shipping Management του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είναι δε και εισηγητής Διαπραγματεύσεων στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ενηλίκων του Ελληνοαμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών.

Έχει εκπαιδεύσει στις διαπραγματεύσεις περισσότερους από χίλιους δικηγόρους σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και περισσότερους από 37.500 διπλωμάτες, επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, ελεύθερους επαγγελματίες, σπουδαστές, μέλη επαγγελματικών ενώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Καναδά, Αγγλία, Δανία, Γαλλία, Ισπανία, Ρουμανία, Πολωνία). Συνέβαλε στην επιμόρφωση δεκάδων διαμεσολαβητών με το σεμινάριό του «Διαπραγμάτευση στη Διαμεσολάβηση».

Σπούδασε στον Καναδά Bachelor of Commerce (first Class) Honours in Marketing, Bachelor of Economics (first Class) Honours in Applied Economics, MBA in Marketing (with distinction). Έχει εργαστεί στον Καναδά, στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα σε πολυεθνικές και Ελληνικές εταιρείες ως Διευθυντής Μάρκετινγκ, Εμπορικός και γενικός Διευθυντής. Είναι μέλος: Harvard Negotiation Project, Negotiation Experts, American Marketing Association.

Κόστος Προγράμματος

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων πενήντα (1.450) ευρώ. Επί του ποσού αυτού υφίσταται η δυνατότητα έκπτωσης, σύμφωνα με τα κατωτέρω. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν στον Φορέα, τα κάτωθι:

Ι. ΑΙΤΗΣΗ

Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα ΒΕΔ, μέσω της πλατφόρμας του ΚΕΔΙΒΙΜ.

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4640/2019. Συγκεκριμένα:

(α) Αντίγραφο τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών φορέα αναγνωρισμένου κύρους της αλλοδαπής,

(β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που αποδεικνύει ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007.

ΙΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα ανέρχονται αρχικά στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων πενήντα (1.450) ευρώ. Επ’ αυτού υφίσταται η δυνατότητα έκπτωσης, σύμφωνα με τα κατωτέρω. Οι εκπτώσεις διαμορφώνονται αυστηρά ανά κατηγορία και χωρίς δικαίωμα άθροισης κατηγοριών, ως εξής:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ποσοστό 10% σε: Περιπτώσεις προεξόφλησης συνόλου διδάκτρων, περιπτώσεις πρόωρης εγγραφής*. Τελικό ποσό διδάκτρων: 1.305 ευρώ.

Ποσοστό 25% σε: ΑΜΕΑ (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%), άνεργους, πολύτεκνους, απόφοιτους του Παντείου Πανεπιστημίου. Τελικό ποσό διδάκτρων: 1.085 ευρώ.

Ποσοστό 50% σε: Εργαζόμενους του Παντείου Πανεπιστημίου. Τελικό ποσό διδάκτρων: 725 ευρώ

*Βλ. σχετικά αριθμ. 3 των όρων συμμετοχής 

Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν ΜΟΝΟΝ εφόσον κατά τον χρόνο της εγγραφής, ο υποψήφιος ανήκει σε μία από τις ως άνω κατηγορίες. Ο αιτών οφείλει να προσκομίσει στον Φορέα το σχετικό αποδεικτικό / πιστοποιητικό.

IV. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Η εγγραφή στο πρόγραμμα καθορίζεται αποκλειστικά και μόνον από τον χρόνο υποβολής της αίτησης (υπό Ι), βάσει του πρωτοκόλλου που τηρεί η αρμόδια Γραμματεία του Φορέα, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις (υπό ΙΙ και ΙΙΙ), έως και τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων. Σύμφωνα με τον ν. 4640/2019 ο αριθμός των υποψηφίων διαμεσολαβητών που συμμετέχουν σε κάθε κύκλο βασικής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι ένα (21).
 2. Η εγγραφή στο πρόγραμμα ολοκληρώνεται μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής (υπό I), την αποστολή των δικαιολογητικών (υπό II) και το τραπεζικό αποδεικτικό καταβολής της προκαταβολής του 40% των διδάκτρων, όπως αυτά προκύπτουν μετά την εκάστοτε έκπτωση (υπό III). Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν αποσταλεί υποχρεωτικά στον Φορέα το αργότερο μια (1) εβδομάδα πριν από την έναρξη του εκάστοτε κύκλου εκπαίδευσης. Ο υποψήφιος ενημερώνεται για την εγγραφή του με e-mail που αποστέλλει ο Φορέας.
 3. Ως πρόωρη εγγραφή στο πρόγραμμα νοείται η ολοκλήρωση των διατυπώσεων της ανωτέρω περίπτωσης 2 εδάφιο α), τουλάχιστον τρεις (3) εβδομάδες πριν από την έναρξη του εκάστοτε κύκλου εκπαίδευσης.
 4. Οι υποψήφιοι δύνανται να εξοφλήσουν τα δίδακτρα του προγράμματος: (α) με εφάπαξ κατάθεση του συνόλου των διδάκτρων, όπως αυτά διαμορφώνονται βάσει της εκάστοτε έκπτωσης, (β) τμηματικά και σε 2 δόσεις. Ειδικότερα, η 1η δόση (ύψους 40%) καταβάλλεται υποχρεωτικά ως προκαταβολή στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής, η 2η δόση (ύψους 60%) καταβάλλεται με το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος. Και στις δύο περιπτώσεις η εξόφληση δύναται να πραγματοποιηθεί με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ΚΕΔΙΒΙΜ ή/και εναλλακτικά με κάρτα.
 5. Μετά την εγγραφή, τα δίδακτρα επιστρέφονται ΜΟΝΟΝ εφόσον με υπαιτιότητα του Φορέα ακυρωθεί το πρόγραμμα. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν αξιολογείται ούτε εξετάζεται από τον Φορέα οποιοδήποτε αίτημα για την επιστροφή τους, όπως λ.χ. σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης ή μη επιτυχούς συμμετοχής στην αξιολόγηση.
 6. Εφόσον συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός για τον εκάστοτε κύκλο εκπαίδευσης, οι επιπλέον υποψήφιοι θα ενημερώνονται σχετικά και θα καλούνται να υποβάλουν με σειρά προτεραιότητας νέα αίτηση για συμμετοχή τους σε επόμενο κύκλο.
 7. Η παρουσία των υποψηφίων καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και η συμμετοχή στην αξιολόγηση είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητή.
 8. Ο Φορέας εκπαίδευσης του Παντείου Πανεπιστημίου διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλλει ή να ματαιώσει την έναρξη κάθε κύκλου, σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων για συμμετοχή στον αντίστοιχο κύκλο είναι μικρότερος των είκοσι ένα (21), ή σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για οποιαδήποτε αιτία.
Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Οι εκπαιδευτές, στο θεωρητικό μέρος της εκπαίδευσης, συνδυάζουν σύντομες εισηγήσεις και παρουσιάσεις με τεχνικές βιωματικής εκπαίδευσης, προκειμένου να αξιοποιείται στο μέγιστο το δυναμικό της εκάστοτε ομάδας συμμετεχόντων, να συνεργάζονται τα μέλη της ομάδας στην επίλυση προβληματισμών και αποριών και να αναδεικνύονται οι ιδιαίτερες ικανότητες εκάστου συμμετέχοντος.

Στο πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης, χρησιμοποιούνται ειδικά διαμορφωμένα σενάρια (πραγματικών υποθέσεων) στα οποία -υπό την μορφή παιχνιδιών ρόλων- τα μέλη της εκάστοτε ομάδας συμμετέχουν, αναλαμβάνοντας διαφορετικούς ρόλους, προκειμένου να αντιληφθούν πώς η θεωρία εφαρμόζεται στην πράξη.

Μετά το πέρας του κύκλου εκπαίδευσης ακολουθεί γραπτή εξέταση των συμμετεχόντων υπό μορφή Ερωτήσεων Πολλαπλών Επιλογών και Θεμάτων Σύντομης Ανάπτυξης και χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Η κλίμακα βαθμολογίας θα είναι 1-5 και συνεκτιμάται η επιτυχής περάτωση των γραπτών εξετάσεων, η απόδοση των συμμετεχόντων στις προσομοιώσεις και τις ασκήσεις, καθώς και η συνολική παρουσία τους στον κύκλο εκπαίδευσης.