Δημόσιο Λογιστικό με βάση το Π.Δ. 54/2018

Διάρκεια Προγράμματος

60 ώρες

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες

τηλ.: 2310590178

ηλ. δ/νση αλληλογραφίας: dimosio.logistiko@panteion.gr

Περίοδος Μαθημάτων
Έναρξη μαθημάτων 31 Οκτωβρίου 2022
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων
20.10.2022
Περιγραφή Προγράμματος

Στην  1η Ενότητα  θα ασχοληθούμε  με τη μετάβαση από το απλογραφικό, στο διπλογραφικό σύστημα, που ξεκίνησε στην Ελλάδα με το Π.Δ. 90/97 περί εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, μόνο για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Στη συνέχεια επεκτάθηκε με τα:

 • Π.Δ. 205/1998 Κλαδικό λογιστικό Σχέδιο Ν.Π.Δ.Δ.
 • Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ο.Τ.Α.
 • Π.Δ. 146/2003 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Μονάδων Υγείας
 • Π.Δ. 15/2011 Διπλογραφική Λογιστική Τροποποίησης Ταμειακής Βάσης
 • Π.Δ. 80/1997 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

     Παρατίθεται στην ενότητα αυτή, μία συγκριτική ανάλυση των Κλαδικών Λογιστικών Συστημάτων που στηρίζονται στους ανωτέρω Νόμους. Τέλος, πραγματοποιείται αντιστοιχία του Ε.Γ.Σ.Λ. για όλα τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια με το ESA.

     Στη  2η Ενότητα θα  γίνει εκτεταμένη ανάλυση του Π.Δ. 54/2018. Ειδικότερα:

 • Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρμογής και σκοπό
 • Άρθρο 2 - Λογιστικό σύστημα
 • Άρθρο 3 - Κοινό σχέδιο λογαριασμών
 • Άρθρο 4 - Οικονομική ταξινόμηση
 • Άρθρο 5 - Διοικητική ταξινόμηση
 • Άρθρο 6 - Λειτουργική ταξινόμηση
 • Άρθρο 7 - Λοιπές ταξινομήσεις
 • Άρθρο 8 - Χρηματοοικονομικές αναφορές
 • Άρθρο 9 - Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
 • Άρθρο 10 - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές αναφορές
 • Άρθρο 11 - Δημοσιονομική αναφορά
 • Άρθρο 12 – Προϋπολογισμός
 • Άρθρο 13 - Εννοιολογικό πλαίσιο
 • Άρθρο 14 - Σύνταξη, έλεγχος και δημοσίευση χρηματοοικονομικών αναφορών
 • Άρθρο 15 - Μεταβατικές διατάξεις

     Στην  3η Ενότητα θα ασχοληθούμε με τις  διαδικασίες,  οι οποίες είναι και παραμένουν υποχρεωτικές με την εφαρμογή του Π.Δ. 54/2018. Ουσιαστικά οι διαδικασίες δημιουργήθηκαν για να προετοιμάσουν τις αλλαγές που θα επιφέρει το Π.Δ. 54/2018. Αποτελούν αναπόσπαστο ενιαίο κομμάτι της διοίκησης των Οικονομικών Υπηρεσιών  και γενικότερα των οντοτήτων.

     Θα αναφερθούμε στη σχετική νομοθεσία που επηρεάζει γενικά τις διαδικασίες, αλλά και τη νομοθεσία για καθεμία ξεχωριστά, και θα συζητήσουμε τους 4 Νόμους που χρειάζεται να γνωρίζουμε:

 • Ν.4270/16: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις
 • Π.Δ. 80/16:  Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες
 • ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3861/10:  Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 • Ν. 4446/16: Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

     Στην 4η Ενότητα θα παρουσιάσουμε τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Π.Ο.Υ. που απορρέουν από τον ν. 4270/14 και το Π.Δ. 80/16, καθώς και με το άρθρο 24 ν. 4270/2014  -όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6, άρθρο 10, ν.4337/2015 και ισχύει από 17.10.2015-  συστήνονται, από  την Κεντρική Διοίκηση, Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.).

    Στην 5η Ενότητα αναπτύσσουμε τα 42 πρότυπα για τον Δημόσιο τομέα, γνωστά ως IPSAS, τα οποία εφαρμόζονται σε περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως. Στόχος των προτύπων αυτών είναι η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, μέσω της ενίσχυσης της ποιότητας και της διαφάνειας των οικονομικών καταστάσεων που οδηγεί στην εμπιστοσύνη στη δημοσιονομική διαχείριση.

    Στην 6η Ενότητα παραθέτουμε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αναφορές με  τις συνδέσεις με λογαριασμούς του ESA. Γνωστοποιούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τους λογαριαμούς ESA που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Xωρίς τους λογαριασμούς αυτούς, είναι ανέφικτο να παραμετροποιηθούν τα ERP συστήματα και καθίσταται αδύνατη η εφαρμογή του Π.Δ. 54/2018.

    Στην 7η Ενότητα παρουσιάζουμε τους Προϋπολογισμούς Επιδόσεων που ενσωματώθηκαν διακριτά στον Κρατικό Προϋπολογισμό ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές. Η ενίσχυση της διαφάνειας, η λογοδοσία στη δημοσιονομική διαχείριση και η ενίσχυση της πληροφόρησης είναι βασικοί πυλώνες με σκοπό την αποτελεσματικότητα των δημόσιων πολιτικών. Οι Προϋπολογισμοί Επιδόσεων, οι Επισκοπήσεις Δαπανών και το Green Budgeting συναρμόζονται δυναμικά με το Π.Δ. 54/2018 στην ολοκλήρωση της Λογιστικής Μεταρρύθμισης στο Δημόσιο Τομέα.  

     Στην 8η Ενότητα θα ασχοληθούμε με την εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου.

Σε ποιούς απευθύνεται
 • Στελέχη οικονομικών υπηρεσιών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Κεντρική Διοίκηση, Ο.Τ.Α., Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία, κτλ.) οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ενημερωθούν για τις διεθνείς τάσεις στο χώρο.
 • Φοιτητές - Σπουδαστές που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν ειδικά θέματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής διοίκησης του Δημοσίου τομέα.
 • Λογιστές και ελεγκτές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εικόνα της λογιστικής του Δημοσίου.
Διάρκεια Προγράμματος

60 ώρες

Επιστημονικά Υπεύθυνος/νη

Δρ. ΗΛΙΑΣ ΓΕΡΑΚΟΣ, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Εισηγητές - Εισηγήτριες

ΗΛΙΑΣ ΓΕΡΑΚΟΣ

Διδάκτωρ, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΑΖΙΡΗ

Εσωτερική Ελέγκτρια, Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Δικηγόρος, Οικονομολόγος, Υπεύθυνη του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας Blue Value, Πιστοποιημένη κατά το πρότυπο COSO

ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΑΣ

Διδάκτωρ Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣ

Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου
Κόστος Προγράμματος

Κόστος συμμετοχής: 400 ευρώ

 

Τρόπος καταβολής διδάκτρων: εφάπαξ ή μέχρι δύο (2) δόσεις

 • 1η δόση: 100 ευρώ με την εγγραφή

Βάσει της πολιτικής εκπτώσεων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου, επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων, προβλέπεται δυνατότητα καταβολής μειωμένων τελών φοίτησης, σύμφωνα με τα παρακάτω. Το ποσοστό διαμορφώνεται ανά κατηγορία έκπτωσης και χωρίς δικαίωμα άθροισης κατηγοριών. Για χρήση του δικαιώματος έκπτωσης, απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου εγγράφου.

 

Δικαιούχοι έκπτωσης:

-25% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων σε Ανέργους/-ες, αποφοίτους του Παντείου και ΑμεΑ άνω του 50%.

-50% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων σε εργαζόμενους/-ες του Παντείου Πανεπιστημίου ανεξαρτήτως της μορφής απασχόλησης σε αυτό και μέχρι 2 θέσεις ανά 40 εκπαιδευόμενους/-ες με την προϋπόθεση, ότι κατά το διάστημα διεξαγωγής του Προγράμματος και μέχρι την ολοκλήρωσή του, η Σύμβαση Εργασίας τους δεν έχει λήξει. 

-15% έκπτωση στο συνολικό ποσό των διδάκτρων για ομαδικές εγγραφές (πάνω από 10 άτομα).

 

Υποτροφίες:

  Σε όλα τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου, παρέχονται έπειτα από κλήρωση, συγκεκριμένες θέσεις Υποτροφίας για ανέργους που διαθέτουν κάρτα ανεργίας, συνεχούς διάρκειας 18 μηνών και πάνω.

Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Για κάθε διδακτική ενότητα ο/η εκπαιδευόμενος/η θα πρέπει να μελετήσει το σύνολο του αναρτημένου υλικού και να επιλύσει το αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του κύκλου σπουδών στον οποίο έχει εγγραφεί. Ο/H εκπαιδευόμενος/η πρέπει να λάβει σε όλα τα κουίζ βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 60%. Επιπλέον, θα πρέπει κάθε μία από τις γραπτές εργασίες που θα υποβάλει να βαθμολογηθεί με βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 60%.  Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία του/της υποψηφίου/ας δεν ξεπερνά το 50%, ο/η εκπαιδευόμενος/η έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον εκπαιδευτή.